REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE INTERNATU SZKOŁY POLICEALNEJ IM PROF. ZBIGNIEWA RELIGI W OLSZTYNIE

§1 Postanowienia ogólne

1. Operatorem bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu jest Szkoła Policealna im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie z siedzibą ul. Mariańska 3A 10-052 Olsztyn zwany dalej „Operatorem”. Dostęp jest oparty na punktach dostępu do Internetu (HotSpot).
2. Dostęp realizowany jest za pośrednictwem urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu drogą bezprzewodową (standard IEEE 802.11b/g) i łączy, zwanych dalej „HotSpot”.
3. Z dostępu może korzystać każda osoba mieszkająca w internacie, zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej „Użytkownikiem”, po połączeniu się z HotSpotem.
4. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11b/g. SSID punktów HotSpot to odpowiednio: HOTSPOT_INTERNAT
5. Regulamin dostępny jest pod adresem www.medyk.olsztyn.pl i obowiązuje każdego, kto podłączy się do HotSpota.
6. Przed skorzystaniem z sieci dostępowej do Internetu każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpota. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.
7. Warunkiem korzystania z bezpłatnego HotSpotu jest utworzenie konta u administratora sieci oraz zalogowanie się. Zalogowanie się jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 wrzesień 2012 r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

§2 Zobowiązania i zastrzeżenia Urzędu operatora

1. Operator nie pobiera opłat za korzystanie z punktu dostępowego.
2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
3. Użytkownikom przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 10Mb/s
-10Mb/s (do użytkownikw – download);
-1 Mb/s (od użytkowników – upload).
4. Operator sobie prawo do blokowania stron nie pożądanych tzn. o treści innej niż edukacyjnej w wybranych godzinach użytkowania.
5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych (w szczególności p2p).
6. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.
7. Operator dołoży wszelkich starań, aby dostęp realizowany był na najwyższym poziomie. Operator zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu HotSpotów ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
8. Operator nie odpowiada za brak pokrycia radiowego HotSpotów.
9. Operator nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą HotSpotów.
10. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, jakie może ponieść Użytkownik na skutek korzystania z dostępu do sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych, w tym za:
a) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,
b) ujawnienie danych Użytkownika,
c) brak dostępu do HotSpotów, a co za tym idzie opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usługi.

§3 Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik korzystając z dostępu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (np. www.netykieta.prv.pl)
2. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie HotSpotów lub urządzeń innych użytkowników.
3. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń Operatora związanych z eksploatacją HotSpotów.
4. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.
5. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odcięty od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym,
c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,
d) korzystanie z aplikacji p2p,
e) dalsze, komercyjne udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.,
f) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów HotSpot,
g) wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne.
Decyzję o odcięciu użytkownika podejmuje administrator sieci wraz z kierownikiem oraz i wychowawcami internatu po analizie jego działania w sieci.
Decyzja Operatora nie podlega negocjacji.
W przypadku drastycznego naruszenia zasad Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu wszystkich użytkowników do HotSpotu/ów.

Wszelkie uwagi i zapytania proszę kierować na adres email: informatyk@medyk.olsztyn.pl

YouTube
Instagram
Skip to content