ZASADY  PRZYZNAWANIA  MIEJSC W  INTERNACIE 

SZKOŁY POLICEALNEJ im. prof. Zbigniewa Religi W OLSZTYNIE

W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

 

 1. Warunkiem ubiegania się o miejsce noclegowe w internacie jest zapoznanie się z Regulaminem Internatu, jego akceptacja oraz złożenie podania do kierownika internatu w formie poprawnie wypełnionego druku wniosku.
 2. Złożenie podania o miejsce noclegowe w internacie i jego pozytywne rozpatrzenie jest równoznaczne z zobowiązaniem się do ponoszenia opłat za miejsce noclegowe oraz kosztów związanych z zamieszkiwaniem w internacie i  korzystania z jego wyposażenia.
 3. Posiedzenie komisji przyznającej miejsca w internacie odbędzie się 27.08.2021 o godzinie 9.00.
 4. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się wyłącznie osoby będące uczniami Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie.
 5. Osoby ubiegające się o przyznanie miejsca noclegowego w internacie zobowiązane są do złożenia w internacie w pokoju wychowawców (p.324) lub sekretariacie szkoły do dnia 27.08.2021 podania na wzorze druku wniosku .
 6. Kryteria przyznawania miejsc w internacie :
 7. pierwszeństwo przyjęcia mają wychowankowie mieszkający w internacie w roku poprzednim / Komisja może nie przyznać miejsca w internacie wychowankowi nieprzestrzegającemu Regulaminu Internatu /.
 8. o przyjęciu pozostałych osób decydować będzie odległość od miejsca zamieszkania, stan zdrowia, sytuacja materialna.
 9. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w pokoju dwuosobowym.
 10. Lista osób przyjętych do internatu oraz lista rezerwowa zostanie wywieszona w dniu 27.08.2021 do godziny 12.00.
 11. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej mają prawo złożenia odwołania wraz z uzasadnieniem.
 12. Warunkiem zamieszkania w internacie jest wcześniejsze uiszczenie:
 • miesięcznej opłaty za miejsce noclegowe
 • zabezpieczenia finansowego za korzystanie z mienia internatu

 

Opłaty za pobyt
Miesięczna opłata za miejsce noclegowe225 zł
Finansowe zabezpieczenie za korzystanie z mienia internatu

/ opłata zwrotna przy rezygnacji z miejsca w internacie/

225 zł
Całodzienne wyżywienie

w tym:

·         śniadanie

·         obiad

·         kolacja

19,80 zł

 

5,70 zł

8,40 zł

5,70 zł

 

Olsztyn 14.05.2021r.