Ogłoszenie nr 655430-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.
Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymywanie w czystości posesji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

 1. 01.Ogłoszenie o zamówieniu_ZP.4.2018_BZP
 2. 02.SIWZ_medyk_ZP.3.2018_ochrona_30.11.2018_
 3. 03. Zał1.-5_SIWZ_medyk_ZP.3.2018_ochrona_30.11.2018_
 4. Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (odp.1) – ZP.4.2018 – Pismo z dnia 06.12.20
 5. https://medyk.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2018/12/informacja_z_otwarcia_ofert-1.pdf
 6. Ogłoszenie o wyborze ofert

Olsztyn 30.11.2018


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów do stołówki

 1. Zapytanie_ofertowe_29_11_2018_z_umowa
 2. Zal_1_mięso_i_wędliny_oferta_gr_I
 3. Zal_2_drob_i_podroby_oferta_gr_II
 4. Zal_3_ryby_oferta_gr_III
 5. Zal_4_mleko_i_prod_mlecz_oferta_gr_IV
 6. Zal_5_pieczywo_oferta_gr_V
 7. Zal_6_art_spoż_róż_oferta_gr_VI
 8. Zal_7_jaja_oferta_gr_VII
 9. Zal_8_warzy_owoc_ziem_oferta_gr_VIII
 10. Ogłoszenie o wyborze ofert

Olsztyn 29.11.2018


Ogłoszenie nr 648573-N-2018 z dnia 2018-11-16 r.

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie:

Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej

 1. 01.Ogłoszenie o zamówieniu_ZP.3.2018_BZP
 2. 02 SIWZ_medyk_ZP.3.2018_16.11.2018
 3. 03.Załącznik nr 1_3_SIWZ_medyk_ZP.3.2018_16.11.2018
 4. (1)Odpowiedź_do_treści_SIWZ_odp.1-_ZP.3.2018_23.11.2018_do_wszystkich
 5. Załącznik nr 1_2_SIWZ_medyk_ZP.3.2018_do_odp
 6. 01a.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_ZP.3.2018_BZP_zm.1
 7. _2_Odpowiedź_do_treści_SIWZ_odp.16-35_26.11.2018_do_wszystkich (26.11.2018)
 8. 01b.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_ZP.3.2018_BZP_zm.2 (26.11.2018)
 9. Załącznik nr 1_2_SIWZ_medyk_ZP.3.2018_do_odp.16-35 (26.11.2018)
 10. informacja_z_otwarcia_ofert   (3.12.2018)
 11. Informacja o odrzuceniu ofert
 12. Ogłoszenie o wyborze i unieważenieniu postępowania
 13. Ogłoszenie o powtórzeniu czynnosci i unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 634108-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: przeprowadzenie kursów i szkoleń dla

nauczycieli Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie w ramach

realizacji projektu „Medyk początkiem twojej kariery zawodowej” – uzupełnienie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 1. Ogłoszenie-o-zamówieniu
 2. Specyfikacja-istotnych-warunków-zamówienia
 3. 1.-Formularz-oferty
 4. 2.-Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia
 5. 3.-Oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-i-spełnianiu-warunków
 6. 4.-Oświadczenie-o-przynależności-do-tej-samej-grupy-kapitałowej
 7. 5.-Projekt-umowy-dla-CZĘŚCI-I-zamówienia
 8. Wyjaśnienie-treści-SIWZ-05.11.2018-r
 9. Informacja-z-otwarcia-ofert
 10. Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-29.10.2018-r

Olsztyn 2018-10-31


Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: przeprowadzenie kursów i szkoleń dla
uczniów oraz nauczycieli Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie w ramach
realizacji projektu „Medyk początkiem twojej kariery zawodowej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. 1. Formularz oferty
 4. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 5. 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
 6. 4. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 7. 5. Wykaz osób skierowanych do realizacji CZĘŚCI I zamówienia
 8. 6. Projekt umowy dla CZĘŚCI I zamówienia
 9. 7. Projekt umowy dla CZĘŚCI II zamówienia
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1 – 16.10.2018 r
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2 – 16.10.2018 r
 12. 5. Wykaz osób skierowanych do realizacji CZĘŚCI I zamówienia po modyfikacji – 16.10.2018
 13. Modyfikacja treści SIWZ – 16.10.2018 r
 14. 1. Formularz oferty po modyfikacji – 22.10.2018 r
 15. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji – 22.10.2018 r
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 3 – 22.10.2018 r
 17. Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z jej modyfikacją nr 2 – 22.10.2018 r
 18. Informacja z otwarcia ofert
 19. Zawiadomienie o wyborze oferty – 29.10.2018 r

Olsztyn 2018-10-09


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów do stołówki

Olsztyn 28.12.2017

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia oraz utrzymanie w czystości posesji Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -USŁUGI

Data 2017-11-28

Pliki do pobrania

 1. PN_Ogłoszenie_Rewaloryzacja Parku
 2. PN_SIWZ_341.01.2017
 3. Zad_1_E-5_część_elektryczna
 4. Zad_1_E-4_część_elektryczna
 5. Zad_1_E-3_część_elektryczna
 6. Zad_1_E-2_część_elektryczna
 7. Zad_1_E-1_część_elektryczna
 8. Zad_1_SST_system_nawodnienia
 9. Zad_1_Rys. Nr 4_część_sanitarna
 10. Zad_1_Rys. Nr 3_część_sanitarna
 11. Zad_1_Rys. Nr 2-2_część_sanitarna
 12. Zad_1_opis elektryczny_część_elektryczna
 13. Zad_1_opis instalacja nawadniania_część_sanitarna
 14. Zad_1_przedmiar robót instalacja system nawadniania
 15. Zad_1_Rys. Nr 1_część_sanitarna
 16. Zad_1_Rys. Nr 2-1_część_sanitarna
 17. Zad_2_SST_wjazd publiczny z placem przy Szkole
 18. Zad_2_SST_przebudowa nawierzchni boisk
 19. Zad_2_RZUT Z GÓRY_zjazd
 20. Zad_2_PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU B-B
 21. Zad_2_PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A_zjazd
 22. Zad_2_PRZEKRÓJ PODŁUŻNY_zjazd
 23. Zad_2_przedmiar robót zjazd przebudowa nawierzchni boisk
 24. Zad_2_Projekt budowlany zjazdu
 25. Załączniki 3_5_7_8_9_10_11_w formacie_edytowalnym
 26. ogloszenie o wyborze najkorz oferty_27_07_2017

Data publikacji: godz 13.40, 2017-07-27

 1. Załączniki 2_4_5_6_7_8_9_w formacie_edytowalnym
 2. Zad_1_SST_system_nawodnienia
 3. Zad_1_Rys. Nr 4_część_sanitarna
 4. Zad_1_Rys. Nr 3_część_sanitarna
 5. Zad_1_Rys. Nr 2-1_część_sanitarna
 6. Zad_1_Rys. Nr 1_część_sanitarna
 7. Zad_1_Rys. Nr 2-2_część_sanitarna
 8. Zad_1_E-2_część_elektryczna
 9. Zad_1_E-3_część_elektryczna
 10. Zad_1_E-4_część_elektryczna
 11. Zad_1_E-5_część_elektryczna
 12. Zad_1_opis elektryczny_część_elektryczna
 13. Zad_1_opis instalacja nawadniania_część_sanitarna
 14. Zad_1_przedmiar robót instalacja system nawadniania
 15. Zad_1_E-1_część_elektryczna
 16. SIWZ_341_02_2017_System nawadniania
 17. __bzp.uzp.gov.pl_IN_ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_id=f5d6b058-78bb-4ffa-b39e-d829c8ba63ec
 18. ogloszenie o wyborze najkorz oferty_29_08_2017

Data publikacji: godz 21.40, 2017-07-31

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content