• Zawód: opiekun w domu pomocy społecznej
  • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie

Uczestnikiem kursu może być każdy. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.

  • Przedmioty nauczania:

Bhp w domu pomocy społecznej, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii, Polityka społeczna, Komunikacja społeczna, Podstawy opieki zdrowia i choroby, Pielęgnacja osób niesamodzielnych, Podstawy anatomii i fizjologii człowieka, Język obcy opiekuna w DPS, Rewalidacja psychoruchowa, Język migowy.

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych: Pracownia czynności opiekuńczych, Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego, Praktyki zawodowe.

  • Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnieni do pracy w: Domach Pomocy Społecznej – całodobowych, Dziennych Domach Pomocy Społecznej, Hospicjach dla dzieci i dorosłych, Środowiskowych Domach Samopomocy.
  • Warunki rekrutacji: NIE JEST WYMAGANE ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE
  • Internat: Dla uczniów naszej szkoły zapewniamy miejsce w naszym Internacie
  • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.30
YouTube
Instagram
Skip to content