REKRUTACJA – semestr zimowy na rok szkolny 2020/2021

na kierunki:

Technik elektroradiolog       – nauka trwa 2,5 roku w systemie dziennym

Florysta                                 – nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym

Protetyk słuchu                     – nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym

 

Składanie dokumentów: do 4 luty 2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego oraz pierwsze zajęcia odbędą się:

 

Technik elektroradiolog            8 luty 2021r. godz. 9.00

 

Protetyk słuchu                      12 luty 2021r. godz. 14.00

Florysta                                   12 luty 2021r. godz. 14.00

 

Ze względu na kwarantannę narodową wydłużamy termin składnia dokumentów do 4 lutego 2021r.

 

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:
tel. 0 89 527-44-62, e-mail: sekretariat@medyk.olsztyn.pl

Rekrutacja krok po kroku

Krok pierwszyzłóż Wniosek on-line – kliknij i wyślij

(odeślemy e-mailem potwierdzenie złożenia wniosku)

Krok drugiDostarcz osobiście do sekretariatu Szkoły:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej,

– dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)

Krok trzeciOdbierz z sekretariatu Szkoły skierowanie na badanie lekarskie   o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie szkoły (w godz.8.00 – 14.30)

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów

 

REJESTRACJA DO SZKOŁY ON-LINE

 

Do pierwszej klasy na wszystkie kierunki kształcenia w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie
 • posiadają zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do odbioru w sekretariacie Szkoły)

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt 2, niż liczba wolnych miejsce w szkole, na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria – określone w art. 136 ust. 3 p. 2 ustawy z dn.14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata (nie wykluczająca możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu),
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria te mają jednakową wartość (1p) i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm) – orzeczenie nie może wykluczać możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135,ze zm. )

Brak stosownego potwierdzenia powoduje nieważność kryteriów !

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (postępowanie uzupełniające) jest brana pod uwagę wyłącznie kolejność zgłoszeń.
 3. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, tworzą listę rezerwową.
 4. Kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają podjęcie nauki w dniu 2 września 2019 r. podpisem na liście obecności.
 5. Nie podjęcie nauki bez usprawiedliwienia traktowane jest jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej (według kolejności na liście).

Rekrutacja 2020/2021

Składanie dokumentów: 25 maja – 28 sierpnia 2020 r.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (wydane na podstawie skierowania, które można odebrać w sekretariacie Szkoły po złożeniu wniosku)
 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły – [Wniosek podanie do szkoły]
 • Dwie fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów

Szybka forma zapisu do Szkoły, można złożyć Wniosek on-line – kliknij i wyślij (odeślemy e-mailem potwierdzenie złożenia wniosku, dokumenty pozostałe należy dostarczyć osobiście do 28.08.20r.)

REJESTRACJA DO SZKOŁY ON-LINE

 

INTERNAT – uwaga dla naszych uczniów są zapewnione miejsca

                      w naszym Internacie

 

 

Klauzula informacyjna

Zgoda uczniów

Kierunki kształcenia:

forma dzienna – zajęcia od poniedziałku do piątku

 • Technik farmaceutyczny (2,5 roku)
 • Technik masażysta (2 lata)
 • Technik usług kosmetycznych (2 lata)
 • Terapeuta zajęciowy (2 lata)
 • Higienistka stomatologiczna (2 lata)
 • Technik elektroradiologo ( 2,5 roku) nabór od 4.11.2020 do 28.12.2020) nauka rozpoczyna się od II semestru

forma stacjonarna

– zajęcia od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 – 20.00

 • Technik masażysta (2 lata)
 • Terapeuta zajęciowy (2 lata)

forma zaoczna – zajęcia piątek 14.00 – 20.00 sobota 8.00 – 20.00

 • Protetyk słuchu (2 lata)
 • Technik usług kosmetycznych (2 lata)
 • Technik sterylizacji medycznej (1 rok)
 • Florysta (1 rok)

KKZ   Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 • Opiekun medyczny (1 rok)

W kursie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku  życia. Przy zapisie wymagamy jedynie dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zajęcia odbywają się  w piątek 14.00 – 20.00 sobota 8.00 – 20.00

 

Rekrutacja  do Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie15 czerwca 2020 – 24 lipca 2020

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych10 sierpnia 2020r.

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie15 czerwca 2020 – 12 sierpnia 2020r.
Rekrutacja uzupełniająca

 

do  18 sierpnia 2020r

 

Złożenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego

(nie dotyczy KKZ Opiekun medyczny)

 

do  18 sierpnia 2020r
Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodudo 18 sierpnia 2020

(w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu ze szkołą termin może zostać przedłużony)

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020r. godz. 12.00

 

 

Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej

Ponadto, dzięki środkom płynącym z funduszy unijnych, słuchacze mają możliwość odbycia w trakcie nauki bezpłatnych szkoleń podnoszących umiejętności w danym zawodzie!
Słuchacze mają także możliwość odbycia w trakcie nauki płatnego (otrzymują stypendium) stażu u pracodawcy!

dokumenty i terminy