Janina Łucewicz dla wielu z nas Jagoda, Jagódka, Jagusia.
Janina Łucewicz, odeszła na zawsze 2 lutego 2018 roku w wieku 57 lat. Dla wielu z nas była wspaniałą koleżanką, współpracownikiem i przyjacielem. Swoim nagłym i przedwczesnym odejściem zasmuciła nas wszystkich.
Urodziła się dnia 6 czerwca 1961r w Biskupcu, gdzie spędziła lata dzieciństwa. Ukończyła Liceum Medycznego w Olsztynie, 26 maja 1981r otrzymała świadectwo dojrzałości i uzyskała tytuł
pielęgniarki. W latach 1981 – 2004 pracowała z chorymi dziećmi i ich bliskimi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie : oddział niemowlęcy II, oddział intensywnej
terapii i anestezjologii, ambulatorium laryngologiczne, pracownia serologii grup krwi. Inwestowała we własny rozwój zawodowy, 21 czerwca 2000r uzyskała tytuł licencjata w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej na kierunku Pedagogika w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie, a tytuł magistra pedagogiki uzyskała 22 maja 2002r. W 2004 roku objęła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjno
– Oświatowego ERUDYCJA w Olsztynie oraz Kierownika
Organizacyjno – Merytorycznego, gdzie całą swoją energię skierowała na jakość kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w naszym regionie. Postrzegana jako profesjonalista, mentor, osoba godna szacunku i zaufania. Drzwi Stowarzyszenia, w którym przez wielu lat była Prezesem zawsze były otwarte. Systematyczny rozwój Erudycji i bogata oferta edukacyjna zawsze były gwarancją wysokiego poziomu kształcenia i popularności wśród osób pragnących podnosić swoje kwalifikacje.
Praca zawodowa, a szczególnie praca z drugim człowiekiem i na rzecz drugiego człowiek była Jej pasją, kochała to co robiła. Ale zawód, który wybrała i realizowała przeplatał się różnymi emocjami. Była radość i smutek, śmiech ale często i łzy, satysfakcja i niezadowolenie, apatia ale też nadzieja. Jagoda nie poddawała się łatwo, pędziła dalej do przodu, konsekwentnie realizowała zamierzone cele.
Potrafiła łączyć pracę zawodową z pracą społeczną w samorządzie pielęgniarek i położnych, z którym była związana od wielu lat, od jego powstania, nieprzerwanie do końca. Jeszcze kilka dni przed niespodziewaną śmiercią brała udział w spotkaniu redakcyjnym Biuletynu, dzieląc się nami swoimi uwagami. Jej wkład w rozwój struktur samorządu był ogromny. W IV Kadencji, lata 2006 – 2010, jako Członek Okręgowej Rady oraz Przewodnicząca Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. W V Kadencji, lata 2010 – 2015, jako Członek Okręgowej Rady oraz członek Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. VII Kadencja lata 2015 – 2018, jako Członek Okręgowej Rady, i członek
zespołu redakcyjnego Biuletynu Okręgowej Izby oraz Przewodnicząca Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego.
Była autorem procedury kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego na terenie naszej izby, organizowała i uczestniczyła w egzaminach i przeszkoleniu po 5 letniej przerwie w wykonywaniu czynności zawodowych, uczestniczyła w niezliczonej liczbie komisji kwalifikacyjnych na kursy i pracach komisji egzaminacyjnych, opracowała wiele programów kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych, specjalizacji. Komisja, której Przewodniczyła zajmowała się rozpoznawaniem i analizą potrzeb w zakresie kształcenia podyplomowego, nadzorem nad prowadzonym kształceniem podyplomowym, aktywnym kreowaniem poziomu i jakości kształcenia przez między innymi cykliczne spotkania z organizatorami
kształcenia, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa, kierowniczą kadrą
w podmiotach leczniczych, towarzystwami i stowarzyszeniami naukowymi, władzami uczelni wyższych. Wiele uwagi poświęcała analizie i opiniowaniu aktów prawnych w zakresie kształcenia podyplomowego, jak też bieżącemu monitorowaniu aktualnie obowiązujących programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Za swoją działalność społeczną dwukrotnie uhonorowana: Odznaką za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych w 2011r i Srebrnym Odznaczeniem Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych w 2016r.
Jaką Jagodę będziemy pamiętać?, pogodną i uśmiechniętą, zapracowaną, która dla siebie miała mało czasu. Zawsze życzliwa dla innych, dawała ciepło i wsparcie. A w ludziach nie widziała zła tylko dobroć. Jagoda należała do grona osób, które były gotowe zawsze dzielić się swoim doświadczeniem i mądrością. Droga Jagódko, dziękujemy, że z nami byłaś. Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Pożegnanie nasze drogiej Koleżanki odbyło się 7 lutego 2018 roku, w kościele pw. Bogarodzicy Dziewicy Matki
Kościoła w Olsztynie. Ceremonia pochowania miała miejsce na cmentarzu komunalnym Olsztyn – Dywity.

YouTube
Instagram
Skip to content