Biblioteka szkolna ogłasza

K ON K U R S

 na nazwę   P A R K u

przy Szkole Policealnejprof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

                         Konkurs trwa do 31 października 2020 r.

 Na uczestników i zwycięzców czekają…

 N A G R O D Y!

Serdecznie zapraszamy

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa

     Religi w Olsztynie
2. Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań literackich
 • rozwijanie twórczej aktywności
 1. Przedmiotem pracy konkursowej jest propozycja nazwy parku przy Szkole
  Policealne im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Policealnej
  im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
 3. Wymagania dotyczące pracy konkursowej:
  ● jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 nazwy parku,
  ● wypełnioną KARTĘ  ZGŁOSZENIA, która zawiera propozycje nazwy, dane uczestnika
  konkursu oraz oświadczenie (skan wypełnionej karty)  można przesyłać drogą
  elektroniczną na adres:
  biblioteka@medyk.olsztyn.pl  lub dostarczyć do biblioteki
  ● nazwa nie może być wcześniej publikowana,
 4. Terminarz:
  ● zgłaszanie propozycji do końca października 2020 r.
  ● ogłoszenie wyników i wręczenie nagród listopad 2020 r.
 5. Kryteria oceny:
  ● zgodność z tematem konkursu,
  ● oryginalność ujęcia tematu,
 6. Prezentacja propozycji konkursowych – na stronie szkoły lub w bibliotece.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w wyniku decyzji Komisji Konkursowej,
  wręczenie nagród w terminie zgodnie z dodatkową informacją.
 8. Wszystkie propozycje nazwy Parku pozostaną własnością biblioteki.

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko uczestnika, wydział

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Propozycje nazwy parku przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i upublicznienie moich propozycji nazwy parku zgłoszonych w związku z konkursem zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666). Nazwa będzie wykorzystana do identyfikacji Parku i umieszczana na szeroko rozumianych materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych takich, jak m. in. plakaty, foldery, billboardy, poster, roll up’y, prezentacje, serwis internetowy  oraz na innych materiałach przygotowywanych, wydawanych bądź zlecanych przez Szkołę Policealną

…………………………………………………………………

czytelny podpis uczestnika

 1. Oświadczam, że przysługują mi autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej

oraz że nadesłana przez mnie praca konkursowa nie narusza w jakikolwiek sposób praw majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. …………………………………………………………………

czytelny podpis uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA

O zasadach przetwarzania danych osobowych związanych z przeprowadzeniem konkursu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Mariańska 3A.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@medyk.olsztyn.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, organizacji i ogłoszenia wyników rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres 3 lat od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Uczestnik ma prawo do wycofania zgodny na przetwarzanie danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

YouTube
Instagram
Skip to content