Biblioteka Szkoły Policealnej im prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie

zaprasza wszystkich uczniów oraz pracowników Szkoły

do wzięcia udziału w II Edycji
konkursu fotograficznego

„Z książką przez świat”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia, którego tematykę

powinna stanowić książka, czytelnik
z książką, w dowolnym miejscu spędzania wakacji.

Prace należy złożyć w siedzibie biblioteki

przy ul. Mariańskiej 3  do 30 września 2017r.

Regulamin II Edycji konkursu fotograficznego

„Z książką przez świat”

 Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi

w Olsztynie, mieszcząca się przy ulicy Mariańskiej 3, zwana dalej Organizatorem.

 1. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa na wakacjach, pozytywnych postaw

związanych z książką, lekturą, spędzaniem wolnego czasu, utrwalaniem więzi między

czytelnikiem, a biblioteką oraz kreatywnego podejścia do zagadnień związanych z fotografią.

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów oraz pracowników Szkoły Policealnej im. prof.

Zbigniewa Religi w Olsztynie.

 1. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze prace.
 2. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły. Prezentacja zdjęć

biorących udział w konkursie odbędzie się również w formie wystawy w bibliotece.

 • 2

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły.
 2. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 2 zdjęcia.
 3. Format zgłaszanych prac: Fotografie konkursowe prosimy przynosić/ przesyłać w 2

formach: w formie elektronicznej w formacie JPEG (w rozdzielczości nie mniejszej niż

1280/960 pikseli, rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5MB) na adres

biblioteka@medyk.olsztyn.pl oraz dostarczyć wydrukowane na papierze

fotograficznym w formacie 20-30 cm do siedziby biblioteki szkolnej.

 

 1. Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka, czytelnik z książką, w dowolnym

miejscu spędzania wakacji. Tylko takie zdjęcia będą brane pod uwagę w trakcie wyłaniania

zwycięzców. Zdjęcia ukazujące treści niewłaściwe, odbierane powszechnie za nieobyczajne

bądź niezgodne z prawem nie będą dopuszczone do konkursu.

Zdjęcia zawierające wizerunek innej osoby (poza uczestnikiem) wymaga zgody tej osoby

wyrażonej na piśmie.

 

 1. Fotografie prosimy opisać według szablonu : „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko”. Do prac

prosimy załączyć dane kontaktowe (imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, e-mail).

UWAGA: fotografie dostarczone bez informacji wymienionych w punkcie 5 nie będą

rozpatrywane.

 

 1. Na prace, na których uwieczniona będzie nasza pasja czytania w „wakacyjnym” otoczeniu

czekamy od 01 do 30 września 2017 r. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału

w konkursie.

 

 1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa

Religi W Olsztynie, w związku z udziałem w konkursie fotograficznym pt. „Z książką przez

świat” zgodnie z ustawą z dnia 28.08. 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133

poz. 883), oraz zapewnia, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

 1. b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 2. c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr

prawnie chronionych.

 

 • 3

Zasady rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Wyboru zwycięskiego zdjęcia dokonają czytelnicy szkolnej biblioteki, poprzez wypełnienie

karty do głosowania w dniach 03-17 października 2017 r. Prawo do głosowania ma każdy.

Wygrywa zdjęcie z największą ilością głosów.

 1. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze, kreatywne fotografie. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę Fotomax – sponsora nagród w naszym konkursie.
 2. Organizator przewiduje również nagrodę niespodziankę dla osoby spośród głosujących.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21 października 2017 r., a jego laureaci zostaną

powiadomieni telefonicznie, meilowo oraz zaproszeni na wręczenie nagród.

 1. Nazwiska laureatów oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie Szkoły.

 

 • 4

 Postanowienia końcowe.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Prace nie będą odsyłane do czytelników.
 3. Biblioteka Szkoły Policealnej zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania

zgłoszonych fotografii w celu promocji biblioteki.

 1. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biblioteki, osobiście bądź pod

numerem telefonu 89 527-53-64 w. 26 (z wykluczeniem okresu wakacyjnego).

 1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem

Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych

Szkoły oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych

z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych

Organizatora.

 1. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że

przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także że

prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za ewentualne naruszenie praw

autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

 1. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając

fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę

na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

 1. Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia

szkody jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi

z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.

 1. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie biblioteki oraz na stronie internetowej Organizatora.
 3. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu

o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 1. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

 

Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na

stronie konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

Nauczyciele bibliotekarze.

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oferuje bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasza Szkoła to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta nauczania dostosowana do twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Myślisz o podniesieniu swoich kwalifikacji? Sprawdź naszą ofertę.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W naszych doskonale wyposażonych pracowniach zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy! Praktyki zawodowe odbywają się bezpośrednio u pracodawców. Dzięki zrealizowanym w naszej Szkole projektom, uczniowie mogą korzystać z atrakcyjnych płatnych staży. Wyselekcjonowane do zapotrzebowania rynku medycznego kierunki kształcenia oraz innowacyjne programy nauki sprawiają że nasza Szkoła wyróżnia się na rynku edukacyjnym, dając szanse słuchaczom na podniesienie kompetencji i znalezienie wymarzonego zawodu.

Aby kształcić się w naszej Szkole nie musisz posiadać matury. Od osób gotowych na podjęcie kształcenia w naszej placówce, wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których pobierałeś naukę. Dostosowanie kierunków nauczania w naszej Szkole do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wygodna dla słuchaczy forma zajęć, pozwala zaoferować nowoczesne i odpowiadające sytuacji programy edukacyjne.

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, który na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! - nauka u nas to szansa na polepszenie swojego statusu na rynku pracy.

YouTube
Instagram
Skip to content