W roku szkolnym 2019/2020 jednorazowe świadczenie w kwocie 300 złotych z programu Dobry Start  będzie obejmowało również uczniów szkół policealnych. – pulsacyjnie Świadczenie to przysługuje raz w roku osobie uczącej się w szkole policealnej aż do ukończenia przez nią 20 lat, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat, przy czym niepełnosprawność musi być potwierdzona stosownym orzeczeniem.
Wnioski o świadczenie „Dobry start” na ten rok szkolny dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, składane mogą być tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty we właściwym urzędzie gminy lub
drogą pocztową). Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
Organem właściwym jest:
a. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie dobry start,
b. starosta właściwy ze względu na miejsce:
– zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej,
– zamieszkania osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy ubiegającą się o świadczenie dobry start lub otrzymującą świadczenie dobry start,
– siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MRPiPS, pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/i-wiadczenie-dobry-start-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego-data-zamieszczenia-07062018-r”
zamieszczony został, zalecany do stosowania od 1 sierpnia br. przy ubieganiu się o świadczenie dobry start tradycyjną drogą „papierową”, zaktualizowany wzór wniosku o świadczenie dobry start uwzględniający ww.
zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r. (w kanałach internetowych składania wniosków o świadczenie dobry start (banki), wciąż funkcjonować będzie dotychczasowy wzór wniosku).
Wniosek może być złożony przez rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej
placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.
Termin składania wniosków mija 30 listopada 2019 r.

YouTube
Instagram
Skip to content